Kategorie:

Jakie są prawa małżonków w Polsce? Czy znasz je wszystkie?

Jakie prawa posiadają małżonkowie w Polsce?

Na samym wstępnie warto zaznaczyć, że małżonków nie tylko stają się nabywcami praw, ale także muszą oni wypełniać pewne obowiązki. Dla przykładu mają oni obowiązek współdziałania dla dobra rodziny oraz obowiązek wzajemnej pomocy. Wracając jednak do praw, artykuł 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wspomina o prawie do korzystania z mieszkania małżonka. Jeśli takie prawo przysługuje jednemu z małżonków, drugi również jest uprawniony do korzystania z mieszkania. Przepis ten oznacza także, że jeden małżonek może korzystać z przedmiotów urządzenia domowego, do których prawo ma drugi małżonek. Prawa nadane małżeństwom potrafią bardzo ułatwić życie oraz sprawiają, że osoby zawierające taki związek mogą zmniejszyć niektóre wydatki oraz usprawnić załatwianie spraw w urzędach. Sprawy mogą być załatwiane przez małżonków wspólnie. Dla przykładu jedno z małżonków może rozliczyć obie strony z podatku, co wiąże się z mniejszą liczbą formalności, a także mniejszymi kosztami np. w przypadku rozliczeń zagranicznych.

Na czym polega prawo do spadku?

Możliwość przekazywania darowizn w małżeństwie bez podatku wydaje się być jedną z najważniejszych korzyści, wynikających z zawarcia tego związku. Przekazanie osobie trzeciej swojego majątku, która nie jest z nami spokrewniona, wiąże się  z koniecznością zapłacenia podatku od wartości darowizny, natomiast w przypadku małżonka, obowiązek ten zostaje uchylony. Wspólna własność majątkowa małżonków oznacza więc stan w którym z majątku wspólnego, dana rzecz materialna może zostać przeniesiona do majątku osobistego jednego z małżonków.

Warto zwrócić także uwagę na dziedziczenie spadku. Jeśli małżonek nie sporządził testamentu (lub sporządził nieważny), to dzieci spadkobiercy oraz małżonek dziedziczą spadek w równych częściach. Część spadku przypadają małżonkowi nie może być jednak mniejsza niż 1/4 jego całkowitej wartości. Gdyby dwie osoby pozostawały w związku nieformalnym, po śmierci jednej z nich, spadek (bez sporządzenia testamentu) nie zostałby przekazany partnerowi, a innym podmiotom w danej kolejności. Zgodnie z art. 931-935 KC są to: zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzice, rodzeństwo etc.

Czym jest prawo do wiedzy medycznej?

Prawo to ma szczególne znaczenie, gdy pacjent nie upoważnił nikogo do poinformowania go o stanie jego zdrowia. Jeśli taki pacjent trafia nieprzytomny do szpitala, lekarz może poinformować o jego stanie zdrowia tylko jego bliskie osoby. Zgodnie z ustawą do tej kategorii osób zalicza się małżonka.